Privacyverklaring Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Inleiding

Autisme Expertise Netwerk Drenthe (AEND) is een samenwerkingsverband en geen eigen rechtsvorm.
Het AEND is een netwerk van organisaties die samenwerken. Het netwerk biedt geen begeleiding/hulpverlening/behandeling en houdt dus geen cliëntdossiers bij.
Het AEND heeft meerdere vormen om informatie vast te leggen en/of te verwerken:

  •   Website
  •   Informatie en Adviesvragen
  •   Samenwerkingsnetwerk

Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwerken. Het AEND gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Het AEND houdt zich aan de eisen die de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving stelt. Als u contact heeft met het AEND, legt het AEND uitsluitend de door u opgegeven gegevens vast. Het AEND bewaart deze gegevens zo kort mogelijk en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die worden opgegeven.

 

1.      Website

Het AEND respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.aendrenthe.nl
Een bezoeker kan te allen tijde de website van het AEND anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met het AEND te delen.
Het AEND maakt gebruik van Google Analytics.
Hiervoor heeft het AEND een verwerkings-overeenkomst met Google gesloten. De IP-adressen van gebruikers zijn gemaskeerd en de mogelijkheid van ‘gegevens delen’ is niet actief. Google Analytics gebruikt cookies. Het AEND maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Verwerkers
De coördinator van het AEND  verwerkt de anonieme informatie om zicht te krijgen op het aantal bezoekers van de site.

 

2.      Informatie en Adviesvragen

Het AEND biedt zelf geen begeleiding/hulpverlening/behandeling, maar geeft alleen informatie en advies via de mail, telefonisch en waar wenselijk face-to-face.

Hulpvragers, mantelzorgers en professionals kunnen hun vraag via een speciaal mailadres info@aendrenthe.nl  of het telefoonnummer 06 53 14 05 93 inbrengen.

Indien de vraag complex is, wordt de vraag anoniem voorgelegd aan specialistische functionarissen van de convenantpartners.

Welke gegevens
Naam, mailadres, specifieke informatie m.b.t. de informatie en adviesvraag.

Verwerkers
Het mailaccount is in te zien door de coördinator van het AEND. Het telefoonnummer wordt beheerd en beantwoord door de coördinator van het AEND.

De strekking van de vragen en de gegeven adviezen kunnen anoniem verzameld worden in een word bestand om een beeld te krijgen van vragen, signalen en trends van knelpunten rondom autisme.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd van behandeling van de vraag. Vragen worden maximaal binnen twee maanden afgehandeld. Na afhandeling wordt de mailcorrespondentie verwijderd. Als het wenselijk is gegevens langer te bewaren, omdat er mogelijk een vervolgvraag komt wordt u schriftelijk/mondeling om toestemming gevraagd.

3.      Netwerk

Voor het uitwisselen van kennis, kunde en informatie tussen de netwerkpartners van AEND zijn de privacyverklaringen van de eigen organisaties van toepassing.

Beveiliging

Het AEND draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

Ø  de website en het algemene mailaccount info@aendrenthe.nl van het AEND worden conform huidige maatstaven beveiligd; 

Ø  toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;

Ø  alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot persoonsgegevens.