Vervolg: Werkgroep Onderwijsvorm kinderen met ASS en hoogbegaafdheid in Drenthe

Op 14 februari jl. kwam de werkgroep voor de derde keer bijeen. Er zijn inmiddels flink wat stappen gezet. Zo is er is een stichting opgericht en is de onderwijsvorm ingediend bij de gemeente Aa en Hunze (nodig om te kunnen starten volgend schooljaar). Hiernaast zijn er zijn gesprekken geweest met de leerplichtambtenaar en met het samenwerkingsverband.

De werkgroep bezoekt binnenkort andere initiatieven in het land. Verder volgt er een gesprek met wethouders. Kortom een spannende tijd, gezien de berichtgeving vanuit de politiek is de werkgroep op de goede weg. Het Autisme Expertise Netwerk faciliteert en volgt de werkgroep. Wordt vervolgd…

Autismeweek; oproep

https://www.autismeweek.nl/

Autisme Werkt!
OPROEP:
Aan alle werkgevers in Drenthe die het vanzelfsprekend vinden om mensen met autisme in dienst te hebben, dé kans om je te laten zien en horen tijdens de (NVA) autismeweek! (week 14)
Organiseer een activiteit of open je deuren en meld je aan, dan neem ik je activiteit op in de activiteitenlijst tijdens de Autismeweek in Drenthe…

Mira Homan, mailadres: info@aendrenthe.nl

Ontwikkelingen Zorg en Onderwijsinitiatief ASS in Drenthe

Op 14 januari 2019 kwam de werkgroep bijeen om de resultaten van de ingevulde enquêtes te bespreken. (er zijn ruim 40 enquêtes ingevuld!) De werkgroep heeft hiermee een goed beeld gekregen van de doelgroep waarvoor iets opgezet gaat worden.

Er zitten totaal 14 kinderen thuis in Drenthe, hiernaast zijn er veel kinderen die op dit moment geen passend onderwijs hebben.

Er is al een naam voor de onderwijsvorm ter sprake gekomen (deze blijft nog even geheim), een mogelijke locatie is bezocht en er zijn lijnen uitgezet voor een stappenplan. Eerst worden alle ideeën samengevoegd en wordt er een plan geschreven, vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de Gemeente om een school op te kunnen richten.

De vervolgstap is; zorg en onderwijspartijen (+ samenwerkingsverbanden) betrekken bij de plannen.
Volg dus het nieuws van de werkgroep rondom de ontwikkelingen!

Nieuw Convenant getekend AEN Drenthe

Op maandag 7 januari 2019 ondertekenden de partners:
NVA, MEE Drenthe, Cosis, GGZ Drenthe, Lentis|Jonx, ACCARE, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH en Scauting een Convenant voor 4 jaren! In Drenthe gaan we ons de komende periode met name inzetten op gebied van Onderwijs, ook gaan we bezig met ontwikkelen van een Sociale Kaart en willen we meer inzetten op kennisdelen.

Enquête ouders met (dreigende) thuiszittende kinderen in het onderwijs

Afgelopen maandag 10 december jl. kwamen we met een Denktank-team bijeen.
Het team bestond uit ouders van thuiszittende kinderen en professionals uit zowel onderwijs als zorg. We spraken over een gewenste vorm van onderwijs in Drenthe; ingericht op kwetsbare kinderen met ASS.

Onderwijs waar ontwikkeling centraal staat, waar wordt gewerkt vanuit de behoeften van het kind, waar een context geboden kan worden waar ieder prikkelgevoelig kind zich thuis voelt.
Waar kennis en kunde rondom autisme voorhanden is… en waar zorg en onderwijs elkaar aanvullen. Een droom??? Wat er niet is kunnen we creëren, om maar met de woorden van een bevlogen ouder te eindigen.

Speciaal voor ouders met een thuiszittend of dreigend thuiszittend kind in Drenthe een oproep via deze weg om via onderstaande link:

https://www.enquetesmaken.com/s/be14d51

een enquête in te vullen zodat de projectgroep, een goed beeld krijgt over behoeften en wensen.
Houd de Nieuwsberichten op de website van het AEN Drenthe ook vooral in de gaten, ontwikkelingen rondom de gewenste onderwijsvorm zullen hier verschijnen.

Scauting start met dagbesteding in Assen

Met ingang van het nieuwe jaar gaat Scauting ook starten met dagbesteding in Assen. Vanuit wijkcentrum ‘t Markehuus in Peelo gaan de activiteiten plaatsvinden.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Scauting Hoogeveen, telnr. 0528-745051

Project: Passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs

Het project passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs is in april van start gegaan met als opdracht passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs te organiseren voor kinderen met ASS/ADHD/hoogbegaafdheid. Het project maakt onderdeel uit van een aantal ‘experimenteerruimte’projecten van de gemeente Assen.
Jeugdhulpverleners werken structureel mee op school en ondersteunen daar leerkrachten, ook ondersteunen ze de pedagogisch medewerkers van de (buitenschoolse) opvang, zodat met één plan voor kind en ouders integraal wordt gewerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met een proeftuin op MFA Schakelveld. Voor de BSO+, de opvang op maat, is het de bedoeling te starten op bestaande (reguliere) BSO’s binnen het gebouw -van kindcentra Baggelhuizen en het Octaaf- voor maximaal 8 kinderen in 2019.
Op basis van stapsgewijze opbouw van de proeftuin kan ervaring worden opgebouwd, die na gebleken succes verder wordt uitgebouwd op meerdere scholen in Assen.

Oproep: Aanmelden bij Nederlands Autisme Register

Misschien bent u op het NVA congres geweest op 9 november jl, of heeft u allang van het NAR gehoord.
Zo niet; dan is het goed om te weten dat de NVA samen met VU Amsterdam het initiatief heeft genomen om het Nederlands Autisme Register op te zetten.
Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven leiden – ook mensen met ASS. Met het NAR wil men meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. Wie weten dat beter dan mensen met autisme zelf en hun ouders?
Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in de kaart.
Je kunt je online aanmelden en jaarlijks krijg je dan een vragenlijst die je invult. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Dit laatste maakt het ook voor onze provincie interessant. Met cijfers uit de provincie Drenthe kunnen we Gemeenten en bijv. Onderwijs partijen beter duidelijk maken dat er ondersteuning op maat en goede samenwerking nodig is. Twijfel dus niet langer en meldt u aan op:www.nederlandsautismeregister.nl

Boekentip: De intake

De intake; door Timor van Vught

Samenvatting
De intake is het indringende verhaal van een autistische jongeman die kampt met een ernstige depressie. Om zijn hulpverleners een goed beeld te geven van zijn problemen en angsten heeft hij deze zo volledig mogelijk en zonder enige terughoudendheid beschreven. Dit maakt De intake tot een eerlijk en aangrijpend relaas, dat veel herkenning oproept bij iedereen die te maken heeft met depressies, angsten of autisme.

Genre: Diversen
Omvang: A5
ISBN: 978-94-0224-784-8
Aantal pagina’s: 90
Prijs: € 16,99
incl. verwerk- en verzendkosten

Over de auteur
Timor van Vught is een 25-jarige jongeman bij wie tijdens de middelbare schoolperiode het syndroom van Asperger is gediagnosticeerd. Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite om zijn beperking te accepteren en heeft hij last van angsten en depressieve gevoelens. Om anderen te helpen heeft hij zijn verhaal, dat daadwerkelijk is geschreven ten behoeve van het intakegesprek met zijn hulpverleners, in boekvorm uitgebracht.

Lotgenotengroep Partners Autisme & Partnercursus Autisme

Lotgenotengroep:
Samenleven met een partner met autisme kan moeilijk zijn. Vaak kunnen de partners met niemand praten over specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten ook niet begrepen door hun omgeving. Lotgenotencontact kan een goede ondersteuning bieden in het proces van erkennen en herkennen, als je met autisme in de relatie te maken hebt. Je ontmoet andere partners van mensen met ASS bij wie je steun en begrip kunt vinden en met wie je ervaringen kunt delen. Mocht blijken dat er een individueel traject nodig is, dan kan dit als vervolg ingezet worden. De groep komt 5x bij elkaar en start in november in Emmen. Aanmelden kan via de website www.meedrenthe.nl -> Lotgenotengroep Partners met Autisme

Partnercursus Autisme:
Dit is een cursus voor vrouwen van een partner met (vermoedelijk) autisme. De cursus is gericht op op het geven van informatie en het uitwisselen van ervaringen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. Meer informatie via mailadres: trainingen@meedrenthe.nl of telnr. 0592 30 39 99